Kaynak: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) www.myk.gov.tr

1. MYK'nın Personel Statüsü Nedir ve Atanma Şekli Nasıldır?

2. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

3. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?

4. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Sistemdeki Rolü Nedir?

5. Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

6. Ulusal Meslek Standardı Ne Demektir?

7. Ulusal Meslek Standartlerının Yararları Nelerdir?

8. Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci Nasıl İşler?

9. Sektör Komiteleri Nedir?

10. Ulusal Meslek standardı Hazırlama Konusunda İşbirliği Yapmak İsteyen Kurum ve Kuruluşların İzlemesi Gereken Yol Nedir?

11. Ulusal Yeterlilik Nedir?

12. Ulusal Yeterliliklerin Yararları Nedir?

13. Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreci Nasıl İşler?

14. Bir Kişi Birden Fazla Alan İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olabilir mi?

15. Hangi Mesleklerde MYK Belgeleri Verilecektir?

16. Sınav ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşlemektedir?

17. Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?


18. Mesleki Yeterlilik Belgelerin Uluslararası Kıyaslanabilirliği Nasıl Sağlanacaktır?

19. Eğitim ve öğretim Kurumlarının Akreditasyonu Nedir?

20. Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

21. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

22. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nda MYK’nın Görevleri Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

1. MYK'nın personel statüsü nedir ve atanma şekli nasıldır?

5544 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
MYK münhal(açık) pozisyonları için Maliye Bakanlığı’ndan aldığı daimi işçi kadrolarına İŞKUR'dan sınav sonuçlarına göre gönderilen kişileri istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'nın yönetici, uzman veya diğer pozisyonlarına naklen atanması mümkün değildir.

Sayfa Başına Dön

2. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Sayfa Başına Dön

3. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?

Türkiye’de mevcut eğitim sisteminin iş yaşamının isteklerine yeterince duyarlı olmaması, iş yaşamının ihtiyaçlarına beklenilen hızda ve çeşitlilikte cevap verememesi eğitimin etkinliğini azaltan en önemli unsurlardan birisidir. Türkiye’de verilen eğitimin kalite ve etkinlik açısından işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayamaması bu iki kesim arasında istikrarlı bir ilişkinin kurulamadığının göstergesidir. Eğitimin çıktılarının iş yaşamının girdilerini oluşturduğu hesaba katılırsa bu iki kesim arasında işbirliği ve uyumun sağlanmasının toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi için ne denli önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ve iş dünyası arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde daha esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen kimselerin de sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.

Sayfa Başına Dön

4. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir?

Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön

5. Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

Sayfa Başına Dön

6. Ulusal Meslek Standardı ne Demektir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek standardı çalışmalarında bu biçime uyulur.

Ulusal Meslek standardı;

 • İş analizine dayanır.
 • Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
 • Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.
 • Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
 • Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
 • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
 • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

Sayfa Başına Dön

7. Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir?

İşverenler İçin:

 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,
 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,
 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

Bireyler İçin:

 • Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve becerilerin ve kullanması gereken ekipmanın neler olduğunu göstermektedir,
 • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,
 • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimciler İçin:

 • Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi verir,
 • Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır,
 • Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler,
 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır.

Meslek standartlarının orta ve uzun vadede genel etkileri ise işsizliğin azaltılması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin ve rekabet edebilirliğin güçlenmesi olarak ifade edilebilir.

Sayfa Başına Dön

8. Ulusal Meslek Standardı hazırlama süreci nasıl işler?

 • Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve Sektör Komitelerinin önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • MYK'nın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar standart taslaklarını hazırlar.
 • Sektör Komitelerinde taslaklar incelenir.
 • Geçerlilik kazanan standartlar Yönetim Kurulunca onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.
 • Yürürlükte olan ulusal meslek standartlarının güncellenmesi en geç beş (5) yılda bir yapılır.
 • Mevcut birikimlerin değerlendirilmesi aynı prosedüre tabidir.

Sayfa Başına Dön

9. Sektör Komiteleri nedir?

Sektör komiteleri; Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak yeterliliklerin ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve karar veren uzmanlık komiteleridir. MEB, ÇSGB, YÖK, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ve görüşülen konularla ilgili uzman kişiler görüşleri alınmak üzere komite toplantılarına davet edilebilir. Hangi sektör komitelerinin kurulacağı, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak, MYK Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Sayfa Başına Dön

10. Meslek standardı hazırlama konusunda işbirliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşların izlemesi gereken yol nedir?

İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen işbirliği talepleri Kurumumuzca değerlendirilmektedir. İşbirliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşların, işbirliği talebinin mahiyetini ve kendi kurum ve kuruluşlarını tanıtan resmi bir yazıyla Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. Kuruluşlardan standart formatta bilgi alınmasını ve değerlendirilmesini temin edebilmek için Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formu hazırlanmıştır.
Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa Başına Dön

11. Ulusal Yeterlilik nedir?

MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır.

Sayfa Başına Dön

12. Ulusal Yeterliliklerin yararları nedir?

Yeterlilikler öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak yaygın ve sargın (informal) öğrenmenin tanınmasına imkân sağlar, kredilerin taşınabilirliği ve ilerlemeyi sağlar, esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırır.

Sayfa Başına Dön

13. Ulusal Yeterlilik hazırlama süreci nasıl işler?

Ulusal yeterlilikler MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilik formatına uygun olarak

 • Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları
 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları
 • Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar
 • Meslek kuruluşları
 • Personel belgelendirmesi yapan ve Kuruma yetkilendirilmek üzere ön başvuru yapmış kuruluşlar ya da bunlardan birkaçının müşterek çalışmasıyla hazırlanır.

Hazırlanma süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir;

 • Hazırlanan yeterlilik taslağı ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulur.
 • Görüşler doğrultusunda revize edilen taslak MYK’da teknik yönden incelenerek Sektör Komitesine sunulur.
 • Sektör komitesi, ulusal yeterlilik taslağını ve buna ilişkin Kurum tarafından yapılmış ilgili tüm çalışmaları inceleyerek değerlendirir.
 • Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan taslaklar onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilir ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilir.

(Ulusal Yeterlilik taslağı geliştirmek isteyen kuruluşlar “Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlama/Geliştirme Başvuru Formu” nu doldurarak başvuru da bulunabilirler. )

Sayfa Başına Dön

14. Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?
Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

Sayfa Başına Dön

15. Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?

5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

Sayfa Başına Dön

16. Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Sayfa Başına Dön

17. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için gereken şartlar nelerdir?

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir. Bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (www.turkak.org.tr) detaylı bilgi edinilebilir.Yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. (http://www.myk.gov.tr/page.php?page=sbd5)

Sayfa Başına Dön

18. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliği nasıl sağlanacaktır?

MYK'nın en önemli görevlerinden biri Türk işgücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

Sayfa Başına Dön

19. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu nedir?

 • Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim kurumlarının akreditasyonu; yetkili bir kurum tarafından, eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
 • Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları ve işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu MYK tarafından yetkilendirilecek eğitim akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır.

Sayfa Başına Dön

20. Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. Kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada önemli bir araçtır.
Ulusal Europass Merkezlerinin Görevleri:

 • Europass belgelerinin yönetimini koordine etmek;
 • Europass'ı ve Europass belgelerini tanıtmak;
 • Bilgi ve rehberlik merkezlerinin Europass ve Europass belgeleri hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Tüm Europass belgelerinin ayrıca kağıda basılmış versiyonlarının bulunmasını sağlamak,
 • Avrupa Ulusal Europass Merkezlerinde bir ulusal ortak görevi yapmak.

Europass belgeleri ve diğer hususlarda ayrıntılı bilgi www.europass.gov.tr adresinden edinilebilir.

Sayfa Başına Dön

21. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

AYÇ, Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan ortak referans çerçevedir. AYÇ tavsiye kararı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupada her ülkenin Ulusal Yeterlilik Çerçevesini (UYÇ) oluşturması ve bu referans çerçeve ile ilişkilendirmesi hedeflenmektedir. Bu sayede farklı ülke ve sistemler arasında açık ve kıyaslanabilir mekanizma oluşturulacaktır. UYÇ ile bireylerin sahip oldukları öğrenme çıktılarının tanınması, biriktirilmesi ve taşınması sağlanacaktır. Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanmasından ve AYÇ ile referanslandırılmasından MYK sorumludur. AYÇ ve UYÇ ile ilgili ayrıntılı bilgi MYK Web Sitesinden elde edilebilir.

Sayfa Başına Dön

22. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nda MYK’nın Görevleri Nelerdir?

Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve MYK’nın sekretaryasında başta MEB ve YÖK olmak üzere ilgili bakanlıklar, kurumlar ve işçi-işveren ve meslek kuruluşları ile birlikte “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı Bakanlar Kurulunca uygun bulunarak 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı dahilinde MYK’nın sorumlu kuruluş olduğu öncelik alanlarında Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşturulması, ulusal meslek standartlarının eğitim programlarına yansıtılması gibi temel hususlar yer almaktadır. Eylem Planında kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenerek takvime bağlanmış olup İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile uygulamalar ve gerçekleşmeler izlenmektedir.

Sayfa Başına Dön

ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz