Yazdır
PDF
Kat Sorumlusu (Seviye 3) Belgelendirme Programı

 

Dayanak: Kat Sorumlusu (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (12UY0097-3) ve Kat Sorumlusu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ( 09UMS0023-3 ) kaynak alınarak, Kat Sorumlusunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterliliğin Yapısı: Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

 • 12UY0097-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Yöntemleri
 • 12UY0097-3/A2: İş Organizasyonu
 • 12UY0097-3/A3: Bölge Denetimi
 • 12UY0097-3/A4: Periyodik İşlemler
 • 12UY0097-3/A5: Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri
 • 12UY0097-3/A6: Kalite Yönetim Sistemi

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Belgelendirme sınavına giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Ancak adayların yeterlilik birimlerinin aşağıdaki eklerinde yer alan Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitim içeriklerini dikkate almaları ve tavsiye edilen öğrenim ve deneyimleri edinmeleri önerilir.

 • EK 12UY0097-3/A1-1
 • EK 12UY0097-3/A2-1
 • EK 12UY0097-3/A3-1
 • EK 12UY0097-3/A4-1
 • EK 12UY0097-3/A5-1
 • EK 12UY0097-3/A6-1

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi:

Başvuruda bulunan adaylara, Kat Sorumlusu Yeterlilik Belgesi verilebilmesi için adayların, zorunlu yeterlilik birimleri A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 birimlerinden yapılacak teorik ve performans sınavlarının tümünden başarılı olmaları gerekmektedir. B grubu seçmeli yeterlilik birimi olan Yabancı dil yeterlilik biriminden, herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Adaylar isterlerse Yabancı Dil yeterliliğini belgelendirerek, belgelerine bu alandaki yeterlilikleri de eklenebilmektedir. Adaylara A1 ve A6 biriminde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan teorik sınav, A2, A3, A4 ve A5 yeterlilik birimleri için ise hem teorik hem de performans sınavı olmak üzere 2 aşamalı sınav uygulanır.

 

Teorik sınav (T1), A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 birimlerinde, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini içeren, 4 seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde uygulanır. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Tüm sorular eşit puana sahiptir ve sınavların değerlendirmesinde, yalnızca doğru cevap sayısı dikkate alınacak olup, boş ve yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Performans sınavı (P1), A2, A3, A4 ve A5 birimlerinde yer alan aşağıdaki konu başlıklarından oluşur:

 

A2 Birimi: İş Organizasyonu

A3 Birimi: Bölge Denetimi

A4 Birimi: Periyodik İşlemler

A5 Birimi: Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri

 

Performans sınavı, yukarıdaki birimlerde yer alan öğrenme çıktılarının altındaki başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan senaryoların uygulatılması ile yapılır. Senaryoların uygulatılması esnasında, adayın uygulamaları, ilgili Ulusal Meslek Standardı’ndaki başarım ölçütlerinin işlem basamaklarından oluşan Performans Sınavı Kontrol Formu’na göre değerlendirilir.

 

Sınav sonunda adayın başarım ölçütlerinden aldığı puanlar toplanarak başarı durumu belirlenir.

 

Uygulama gerçek bir otelde veya gerçek otel koşullarının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleştirilir.

 

Her birimin ölçme ve değerlendirme yöntemi, başarım ölçütlerinden gelecek soru adetleri, sınavların süresi ve başarı şartları, ilgili birimin ölçme değerlendirme maddesinde belirtildiği şekilde yapılır. Yeterlilik birimleri ve sınavlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Teorik Sınav (T1)

Teorik Sınav (T1)

Perf. Sınavı (P1)

Teorik Sınav (T1)

Perf. Sınavı (P1)

Teorik Sınav (T1)

Perf. Sınavı (P1)

Teorik Sınav (T1)

Perf. Sınavı (P1)

Teorik Sınav (T1)

Sınav

Şekli

Test Sınavı

Test Sınavı

Senaryo Uyg.

Test Sınavı

Senaryo Uyg.

Test Sınavı

Senaryo Uyg.

Test Sınavı

Senaryo Uyg.

Test Sınavı

Başarı Notu

(%)

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Soru Sayısı

11

18

-

14

-

13

-

15

-

8

Sınav Süresi

15 dak

20 dak

30 dak

15 dak

30 dak

15 dak

30 dak

15 dak

30 dak

10 dak

 

 

B1-Yabancı Dil Yeterlilik Birimi’nin ölçme ve değerlendirmesi Merkezimiz tarafından yapılmamaktadır. Aday, yabancı dil yeterliliğini, ilgili yeterlilik biriminde belirtilen ölçme değerlendirme yöntemiyle, MYK tarafından yetkilendirilen veya belgeleri tanınan başka bir kuruluştan son iki yıl içerisinde alınmış belge ile ispatlamak durumundadır.

 

Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Herhangi bir birimden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birimlerin sınavına, 1 kez ücretsiz olmak üzere tekrar girme hakkına sahiptir.

 

Belge Geçerlilik Süresi:  Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

Gözetim Sıklığı: Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla, belgenin geçerlilik süresinin 3. yılından itibaren, kişi, merkezimiz tarafından hazırlanan performans değerlendirme formu aracılığıyla gözetime tabi tutulur. Belge sahibi gözetim tarihi geldiğinde, performans değerlendirme formunu, çalışmış ve çalışmakta olduğu iş yeri yetkilisine doldurtup imzalatarak, merkezimize göndermekle yükümlüdür.

 

Yeniden Belgelendirme: Gözetimde performans değerlendirmesi olumlu olan aday, belge süresi sona erdiğinde, en az 3 ayı 1.gözetim sonrası olmak kaydıyla toplamda en az 12 ay bu meslekte fiilen çalıştığını belgelendirmesi halinde, merkezimiz tarafından bir kez daha gözetime tabi tutulur. Performans değerlendirmesinin yine olumlu olması durumunda, sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıllığına yenilenir. İkinci 5 yılın sonunda ise belgesini yenilemek için tekrar teorik ve pratik sınava girmesi gerekmektedir.

Performans değerlendirmelerinden biri olumsuz olan veya çalışma sürelerini belgeleyemeyen kişi, belge yenilemede tekrar teorik ve pratik sınava alınır.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz